Leveringsvoorwaarden

De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 18044133.

Als u een bestelling plaatst bij dewitteridders.com zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing:

Artikel 1 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3 Prijs
a) De prijzen van alle producten die via deze Internet-site kunnen worden besteld zijn inclusief 21% omzetbelasting (BTW), tenzij anders is vermeld.
b) De prijzen van goederen die op deze Internet-site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4 Levering
a) De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.
b) De door De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
c) De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

Artikel 5 Herroeping
Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid
a) De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers daarvan binnen 7 dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
b) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 7 Betaling
a) Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers in gebreke.
b) De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.
c) Indien De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
d) Indien De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers.
e) Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
f) Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
De door De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10 Communicatie
Voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers, dan wel tussen De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers, is De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers niet aansprakelijk.

Artikel 11 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 12
Wanneer door De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 13
Op overeenkomsten gesloten tussen De Witte Ridders | adviseurs & uitgevers en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.